Info zákon


Spôsob zriadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto, jej právomoci a kompetencie

(§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a) Spôsob zriadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto:

Mestská časť Košice-Staré Mesto bola zriadená zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t. z. dňom 23. – 24. 11. 1990

b) Právomoci, kompetencie mestskej časti Košice-Staré Mesto a jej orgány:

Kompetencie mestskej časti Košice-Staré Mesto (t. j. právomoc a pôsobnosť mestskej časti) sú ustanovené najmä:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
 • Štatútom mesta Košice v platnom znení,
 • všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy,
 • ostatnou právnou úpravou Slovenskej republiky.

Orgánmi mestskej časti Košice-Staré Mesto sú: miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov v priamych voľbách. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto je najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje poradné orgány – komisie miestneho zastupiteľstva, a to :

 • komisia finančná, výstavby a verejného poriadku
 • komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí
 • komisia kultúry, školstva a športu
 • redakčná rada Staromestských listov
 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií /formát .rtf - 5.04 kB/

Sadzobník správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov a listín

MATRIČNÉ ÚKONY A SPRÁVNE POPLATKY

Opravný prostriedok /formát .rtf - 6.93 kB/

Prehľad predpisov /formát .pdf - 131.57 kB/

Postup mestskej časti pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní /formát .rtf - 39.90 kB/


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(§ 5 ods. 1 písm.b/ zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1) Zbierka zákonov SR

 • do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom miestom úrade – poschodie, miestnosť č. 105.

2) Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto

 • do všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Košice–Staré Mesto možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom miestom úrade – poschodie, miestnosť č. 102,
 • sú zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti Košice–Staré Mesto https://kosice-city.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/

3) Sťažnosti

 • sťažnosti možno podávať denne na tunajšom miestnom úrade písomne, ústne do záznamu do podateľne, telefaxom, elektronicky na adrese podatelna@kosice-city.sk alebo elektronickou komunikáciou podľa osobitného predpisu,
 • na prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa vzťahuje postup upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a vnútornej Smernice o sťažnostiach a petíciách doručených mestskej časti Košice-Staré Mesto.

4) Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania

možno podávať v úradných hodinách na tunajšom miestnom úrade na:

 • sekretariáte starostu,
 • podateľni.

5) Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto:

6) Informácie o mestskej časti Košice–Staré Mesto

Miesto, kde informácie možno získať: Miestny úrad mestskej časti Košice–Staré Mesto, referát kancelárie starostu, v čase úradných hodín.

Spôsob získania informácií:

 • ústne,
 • písomne,
 • elektronickou poštou.

  Informácie o MČ Košice–Staré Mesto sú aj na webovej stránke MČ Košice–Staré Mesto www.kosice-city.sk.
kamagra jelcialis