Info zákon


Spôsob zriadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto, jej právomoci a kompetencie  a popis organizačnej štruktúry

 ( § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a) Spôsob zriadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto:

Mestská časť Košice-Staré Mesto bola zriadená zákonom č 401/1990 Zb. o meste Košice v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.z. dňom 23. – 24. 11. 1990

b) Právomoci, kompetencie mestskej časti Košice-Staré Mesto a jej orgány:

Kompetencie mestskej časti Košice-Staré Mesto (t.j. právomoc a pôsobnosť mestskej časti) sú ustanovené najmä:

‐ Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71),

‐ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

‐ zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,

‐ Štatútom mesta Košice v platnom znení,

‐ všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach,       v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy,

‐ ostatnou právnou úpravou Slovenskej republiky.

Orgánmi mestskej časti Košice-Staré Mesto sú: miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov v priamych voľbách. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto je najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje poradné orgány:

komisie miestneho zastupiteľstva a to :

 • komisia finančná, výstavby a verejného poriadku
 • komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu
 • redakčná rada Staromestských listov
 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

c) Organizačná štruktúra Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto

Organizačnú štruktúru miestneho úradu schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Miestny úrad sa člení na:

Oddelenia:

 1. oddelenie právne a personálne
 2. oddelenie hospodárskej správy,

Referáty:

 1. referát rozpočtu a účtovníctva
 2. referát sociálnych služieb
 3. Matričný úrad
 4. referát kancelárie starostu
 5. referát organizačný
 6. referát agendy rozvoja bývania
 7. referát správy trhu.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktorého volí miestne zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnanec mestskej časti a vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v  § 18d zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plní úlohy v súlade s § 18f cit. zákona.

zákon o slobodnom prístupe k informáciám

sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

sadzobník správnych poplatkov

opravný prostriedok

prehľad predpisov

postup mestskej časti pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(§5 ods. 1 písm.b/ zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1) Zbierka zákonov SR

 • do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom miestom úrade – poschodie, miestnosť č. 105.

2) Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto

 • do všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Košice–Staré Mesto možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom miestom úrade – poschodie, miestnosť č. 117,
 • sú zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti Košice–Staré Mesto https://kosice-city.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/

3) Sťažnosti

 • sťažnosti možno podávať denne na tunajšom miestnom úrade písomne, ústne do záznamu do podateľne, telefaxom, elektronicky na adrese podatelna@kosice-city.sk alebo elektronickou komunikáciou podľa osobitného predpisu,
 • na prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa vzťahuje postup upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a vnútornej Smernice o sťažnostiach a petíciách doručených mestskej časti Košice-Staré Mesto.

4) Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania

možno podávať v úradných hodinách na tunajšom miestnom úrade na:

 • sekretariát,
 • podateľňu.

5) Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto:

6) Informácie o mestskej časti Košice–Staré Mesto

 • miesto, kde informácie možno získať: Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, referát kancelárie starostu a masmediálnej komunikácie,
 • v čase úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice–Staré Mesto,
 • spôsob získania informácií:
 • ústne,
 • písomne,
 • faxom,
 • elektronickou poštou
 • informácie o MČ Košice–Staré Mesto sú aj na webovej stránke MČ Košice–Staré Mesto www.kosice-city.sk.