III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 16.05.2019


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto,

ktoré sa uskutoční dňa

16. mája 2019 (štvrtok) o 14.00 h,

v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice s týmto programom:


Zistenie prítomných poslancov, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 
1. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Stré Mesto od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 BOD č. 1
2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 BOD č. 2
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 BOD č. 3
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto …/…. o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto BOD č. 4
5. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-staré Mesto č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto BOD č. 5
6. Návrh Štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto BOD č. 6
7. Odsúhlasenie projektu s názvom „Poskytovanie energetických služieb metódou Garantovanej Energetickej Služby (GES) na Mestskej krytej plavárni BOD č. 7
8. Informácia o stave zmluvného vzťahu s víťazom Obchodnej verejnej súťaže na výstavbu podzemného garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach BOD č. 8
9. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
10. Rôzne
11. Záver

 

Ing. Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

 

Uznesenia: III. zasadnutie – 16.05.2019

Hlasovanie: III. zasadnutie – 16.05.2019

Zápisnica:  III. zasadnutie – 16.05.2019

 

Videozáznam z rokovania: http://www.kosice-city.sk/videoprenosy/video160519/HerVie/HerVieHtml5.html

K stiahnutiu