Plat hlavného kontrolóra


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 261/6 zo dňa 09.12.2013 určilo mesačný plat kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 1.978,- €.

kamagra jelcialis