Hlavný kontrolór


JUDr. Roman Pillár

Rok narodenia: 1974

Pôvodné povolanie: právnik

Vo funkcii od: 24.4.2020

Tel.: 055/ 6827 134, 0907 620 386   E-mail: kontrolor@kosice-city.sk

 

  • stará sa o dodržiavanie právnych predpisov pri výkone samosprávy v mestskej časti,
  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vykonáva kontrolu plnenia uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vybavuje sťažnosti na zamestnancov úradu a štatutárov vlastných organizácií.

Plat hlavného kontrolóra

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ KE SM /formát .pdf - 307.83 kB/

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 /formát .pdf - 161.27 kB/

 Správy o kontrolnej činnosti

Ročné správy o kontrolnej činnosti

 

kamagra jelcialis