Domácnosti v Starom Meste môže navštíviť pracovníčka Štatistického úradu SR


Štatistický úrad SR realizuje okrem iného aj výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Vybrané domácnosti v Starom Meste preto v priebehu roka navštívi zamestnankyňa Štatistického úradu Gabriela Šuranová, ktorá sa preukáže služobným preukazom. Domácnosť je podľa zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike povinná poskytnúť požadované údaje.

K stiahnutiu