Do augusta prebieha medzinárodný výskum, aké sú zručnosti dospelých v spoločnosti i na trhu práce


Od mája odštartoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta a potrvá do augusta 2021.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 až 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Pretože dopytovanie všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a drahé, bude výskum vykonaný na reprezentatívnej vzorke obyvateľov. To znamená, že sa obyvatelia Slovenska nebudú môcť prihlasovať sami, ale budú náhodne vybraní. V SR bude v pilotnej fáze pre účasť vo výskumu oslovených nanajvýš 3200 domácností.

Rozhovory budú vykonávať vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a budú trvať približne dve hodiny.  Účasť vo výskume bude úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám. Za svoju účasť vo výskume, dokončenie celého rozhovoru a poskytnutie nevyhnutných údajov pre NÚCEM budú respodenti odmenení darčekovou poukážkou v hodnote 25 eur.

Zapojením sa do tohto výskumu získame objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencii dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Výsledky budú porovnávané v rámci jednotlivých krajín a ukážu, či Slovensko so svojimi zručnosťami obstojí v medzinárodnej konkurencii. Výsledky budú taktiež porovnané s podobným výskumom, ktorý v SR prebehol v roku 2012, čo umožní porovnanie v rámci SR, či sa úroveň vedomostí a zručností dospelých za posledné roky zlepšuje alebo zhoršuje.

Výskum je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V SR ho v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií pre dospelých, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

ČO VÝSKUM ZISŤUJE?

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa vo všednom živote a na pracovnom trhu. Mapuje aj využitie tých vedomostí a zručností v každodennom a osobnom živote. Od opytovaných účastníkov budú formou zábavných cvičení zisťované čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešenia problémov prostredníctvom moderných informačno - komunikačných technológií. Budú mať, napríklad, za úlohu vyhľadať informáciu v príbalovom letáku alebo v návode na použitie nejakého prístroja, vyčítať informáciu z grafu, vypočítať cenu tovaru po zľave alebo uskutočniť nejakú internetovú rezerváciu. Respodenti budú ďalej vypĺňať sprievodný dotaznhík, ktorý bude b ude mapovať ich zázemie, vzdelanie i pracovné skúsenosti a bude zisťovať aj to, ktoré čitateľské, matematické, počítačové, ale aj sociálne a manuálne zručnosti potrebujú v každodennom živote a na svojom pracovisku.

AKO BUDE VÝSKUM PREBIEHAŤ?

Vo všetkých krajinách OECD prebieha výskum rovnako. V každej krajine sa uskutoční niekoľko tisíc rozhovor, vďaka ktorým sa dozvieme, ako na tom sú naši dospelí, kde sú naše slabé a silné stránky. Tieto rozhovory budú zabezpečovať profesionálni opytovatelia, vyškolení podľa medzinárodných štandardov OECD. Uskutočnia sa podľa želania respodenta buď v jeho domácnosti, alebo na nejakom verejnom mieste, napríklad v knižnici, na pracovisku respodenta či kaviarni. Meranie vedomostí a zručností prebieha prostredníctvom prenosných počítačov.

AKO BUDÚ OBYVATELIA VEDIEŤ, ŽE IDE SKUTOČNE O OPYTOVATEĽA A NIE O PODVODNÍKA, KTORÝ SA IM CHCE VOTRIEŤ DO DOMÁCNOSTI?

Opytovateľ sa preukáže identifikačným preukazom opytovateľa a poverovacím úvodným listom z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade pochybností si môžu oslovení obyvatelia overiť totožnosť opytovateľa na bezplatnej infolinke 0800 138 033.

KTO BUDÚ OPYTOVANÍ ÚČASTNÍCI VÝSKUMU?

Opytovaní účastníci výskumu budú obyvatelia vo veku od 16 do 65 rokov, ktorí budú náhodne vybraní. Obyvatelia sa teda nemôžu do výskumu sami prihlasovať.

DOSTANÚ OBYVATELIA ZA ÚČASŤ VO VÝSKUME NEJAKÚ ODMENU?

Každý respodent, ktorý dokončí celý rozhovor a poskytne výskumníkom NÚCEM potrebné infomácie, získa odmenu vo forme darčekovej poukážky v hodnote 25 eur.

NA ČO POSLÚŽIA VÝSLEDKY PRIESKUMU?

Výskum ukáže slabé a silné stránky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania. Pomôže nastaviť priority systémov školského vzdelávania tak, aby vybavoval obyvateľov vedomosťami a zručnosťamiá nevyhnutnými pre uplatnenie sa v živote a na trhu práce v 21. storočí. Poskytne aj podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, aby umožňovalo obyvateľom doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykoľvek v priebehu dospelého života.

Ďalšie informácie o výskume sa dozviete na adrese http://piaac.nucem.sk/