Čo potrebujete na matrike


VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ podľa trvalého pobytu žiadateľa)
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci – ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer matričnými dokladmi
 • NIE JE v kompetencii matričného úradu zostavovať genaológiu, ani bádateľské služby

 

Uzavretie manželstva občanov SR – usmernenie (zákon NR SR č. 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov)

§ 27

1.Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo o rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

2. Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) , c), e) a f) možno nahradiť predložením platného OP alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

3. ŠO SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, doklad uvedený v odseku l písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu SR.

4. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku l písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

5. Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (snúbenci) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

 

Uzavretie manželstva s cudzincom – usmernenie (zákon NR SR č. 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov)

§ 28

1. Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady :

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave, (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á)-osobný stav musí byť uvedený konkrétne !!
 • doklad o pobyte, (trvalé bydlisko)
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo   zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

2. Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) potvrdenie o osobnom stave, nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

3. Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov. (§ 7 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine)

4. Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie; o preverení urobí okresný úrad záznam. Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.

§ 29

Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu. (§ 8 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine)

Poznámka:

1)
a) doklady uvedené v § 28, ods.1, písm. a ) – f), vyžadujú osvedčenie „APOSTILLE“( t. j. overenie v zmysle článku č.6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5.10.1961 – uverejnený pod č. 213/2002 Z. z., v príslušnom štáte, kde doklady boli vydané ), ak SR nemá uzavretú „Zmluvu o právnej pomoci“. Informáciu o prehľade štátov, s ktorými SR má uzavretú predmetnú  zmluvu, alebo Dohovor …., podá matričný úrad – matrikárka, alebo získate na internetovej stránke

b) ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru… doklady je treba superlegalizovať, t. j. osvedčiť Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte

2) originálny doklad /nie fotokópiu/ vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, pretlmočiť súdnym prekladateľom v SR!!!!!

3) ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, na sobáš je potrebné zabezpečiť súd. tlmočníka

4) ak cudzinec ovláda slovenský jazyk, predloží o tom čestné vyhlásenie spísané u notára

5) ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov.

 

Vzor, ( forma dokladu môže byť iná )

DOKLAD

o osobnom stave cudzinca

_______________________________________________________________

č. j. v /kde vydané/……………

Dňa ……….……….…..

Úrad, ktorý vydal ……………………………………………………………………….

Meno a priezvisko ženícha/nevesty: ……………………………………….………………

dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………….……..

rodinný stav: ………………………………………………………………………………

štátne občianstvo: ………………………………………………………………………………

trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………….

pečiatka a podpis

———————————————————————————————————————————————

Zákonný postup prosíme dodržať, bez uvedených dokladov manželstvo nie je možné uzavrieť !!!!!!!!!!!!!!!!!!

– správny poplatok: 66,– € v hotovosti (pre cudzinca),165,50 € v hotovosti (pre cudzincov),199,- € v hotovosti (cudzinci bez trvalého pobytu na území SR)

 

 

Vzor osvedčenia – Apostille

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát: ……………………..

Táto verejná listina

2. bola podpísaná …………………………………………….

3. konajúcim vo funkcii …………………………………..

4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky ………..

………………………………………………………………….

Osvedčené

5. v ……………………….. 6. dňa ………………..

7. (kým) ………………………………………………………..

8. č. ………………………………….

9. Pečať/odtlačok pečiatky: 10. Podpis:

………………………………… …………………………

 

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV

(uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) – podľa § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení

Žiadateľka predloží:

 • originál sobášneho listu
 • fotokópiu občianskeho preukazu
 • 5,00 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO ZÁSTUPCOM

§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisom a v zmysle § 8, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadatelia predložia:

 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

(štátnym občanom SR) – potvrdenie v znení, že Osvedčenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva Slovenská republika nevydáva

Žiadateľ/ka predloží:

 • fotokópia občianskeho preukazu
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti.

 

VRÁTENIE SPRÁVNEHO POPLATKU

v zmysle položky 18, písm. a) – f), zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • príjmový pokladničný doklad
 • uviesť dohodnutý dátum a hodinu uzavretia manželstva
 • dôvod neuskutočnenia sobášneho obradu
 • uviesť osobu, ktorej sa má správny poplatok vyplatiť.

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

(uvedenie mena v materinskom jazyku) – § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV

(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) – § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

 

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

 

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) – § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

 

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Žiadateľ/ka predloží:

 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

 

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. g) a h), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ – ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

ZÁPIS URČENÝCH MIEN

(určené meno na zápis do knihy narodení – v poradí druhé, resp. tretie) – § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

ZRUŠENIE ZÁPISU URČENÝCH MIEN

(zrušenie zápisu určených mien – v poradí druhé, resp. tretie meno) – § 2b), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

ZMENA PORADIA MIEN

(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) – § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

(úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby) – § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku – priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5,00 € v hotovosti

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby – slovenský ekvivalent) – § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku – meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • 5,00 € v hotovosti

ÚPRAVA MENA

(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) – čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. – zmluva medzi ČR a SR

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • Listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo Osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR – osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA

§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Žiadateľ/ka predloží:

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

(jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom) – § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

(ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch) – § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

(ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko) – § 7, ods. 2, písm. b), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • súhlas druhého manžela
 • občianske preukazy

ZMENA PRIEZVISKA MALOLETÉHO DIEŤAŤA, KTORÉHO OTEC NIE JE ZNÁMY, NA PRIEZVISKO URČENÉ PRE OSTATNÉ DETI JEHO MATKY A JEJ MANŽELA

(ak o zmenu priezviska nepožiadali pri uzatvorení manželstva) – § 7, ods. 2, písm. h), zák. č. 300/1993 Z. z. v znení zákona 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • sobášny list rodičov
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ

Žiadateľ/ka predloží:

 • Osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz

OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1 a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu
 • rodný list a jeho fotokópiu

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU

(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) – § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

(narodenie štátneho občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • Listina o udelení štátneho občianstva SR – u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad – pre osoby so štatútom azylanta
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • potvrdenie o trvalom pobyte – dátum vydania nesmie byť starší ako 15 dní
 • rodné listy rodičov dieťaťa
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Pred podaním žiadosti je nutné konzultovať požadované doklady s príslušnou matrikárkou, nakoľko sa každá matričná udalosť posudzuje individuálne.

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY

(uzavretie manželstva občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva „slobodný“, taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva „rozvedený“, príp. potvrdenie o späťvzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva „vdovec“)
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Pred podaním žiadosti je nutné konzultovať požadované doklady s príslušnou matrikárkou, nakoľko sa každá matričná udalosť posudzuje individuálne.

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

(úmrtie občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu

Pred podaním žiadosti je nutné konzultovať požadované doklady s príslušnou matrikárkou, nakoľko sa každá matričná udalosť posudzuje individuálne.

ZÁPIS ÚMRTIA

Matričnému úradu sa predkladá:

 • List o prehliadke mŕtveho 2x vypísaný prehliadajúcim lekárom s miestom úmrtia, s dátumom úmrtia. Tlačivo musí byť podpísané prehliadajúcim lekárom, povereným príslušným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v prípade pitvy podpísané aj lekárom vykonávajúcim pitvu.
 • doklad totožnosti zomretého:

a) občiansky preukaz zomretého

b) u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa

c) u občana, ktorý nemá doklad totožnosti – potvrdenie o občianskom preukaze, vydané príslušným OR PZ SR

d) u cudzinca cestovný pas zomretého, resp. Identifikačná karta cudzinca

 • Splnomocnenie pohrebnej služby v prípade, ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne

ZÁPIS VYHLÁSENIA ZA MŔTVEHO

§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille) preložený súdnym prekladateľom na území SR
 • občiansky preukaz

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM

§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadatelia predložia:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

OSVOJENIE

§ 97, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa
 • sobášny list osvojiteľov
 • občianske preukazy osvojiteľov
 • 5,00 € v hotovosti
 • do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia majú osvojitelia právo zmeniť dieťaťu meno, alebo mu určiť v poradí ďalšie, súhlasným písomným vyhlásením

 

 

 

 

kamagra jelcialis