Materská škola Zádielska 4


 

Riaditeľka: Mgr. Lucia Lukácsová
Telefón: 0903 996 274

e-mail: mszadielska@gmail.com

web: http://mszadielska.sk/

Základné identifikačné údaje:

Názov: Materská škola - Óvoda, Zádielska 4 /s právnou subjektivitou/

Adresa: Zádielska 4, 040 01 Košice

Zriaďovateľ: Mestská časť Košice-Staré Mesto

Predsedníčka Rady školy: Stanislava Szántoóvá

Materská škola – Óvoda na Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku v blízkosti historickej časti Starého Mesta.

Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí 6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy sú 4 zamestnankyne  školskej jedálne, ktoré vedie Ing. Kulcsárová a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.

Základné poslanie materskej školy je poskytovať deťom základ výchovy a vzdelávania, vybaviť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na vstup do základnej školy, neskôr na povolanie a život. Jej absolventi sa úspešne adaptujú v základných školách a prosperujú v nich.

Základnou devízou školy je systémový prístup, v centre ktorého je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho šťastné detstvo.

Údaje o aktivitách školy:

Krúžky na škole:

  • anglický jazyk - tri skupiny - / EDESTA / - ukončené otvorenými hodinami
  • hudobno pohybová výchova - ukončená otvorenými hodinami
  • LEGO - Dacta

Vystúpenia:

  • Deň úcty k starším
  • Vianočné besiedky
  • Otvorenie Veľkonočných trhov
  • Deň matiek
  • Rozlúčka s materskou školou

Spolupráca: ZŠ L. Novomeského, ZŠ Kuzmányho, ZŠ Masarykova, MŠ Buzica, knižnica J. Bocatia, knižnica Kulturpark, ZUŠ - na Hlavnej ul., CPPPaP.

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

- Adamko hravo – zdravo

- Športom k zdravému životnému štýlu projekt Hupkáčik

- DIGI škola

- Evička nám ochorela

- Separko / zber papiera /

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: Ing. Zoltán Hanesz, Michal Djordjevič, MBA, Ing. Ingrid Faťolová, Ing. Richard Kočiš.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnostihttps://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Z%C3%A1dielska.pdf

Podmienky pre prijatie detí: http://www.mszadielska.sk/index.php?page=8