Zimná údržba – kto za čo zodpovedá


Staré Mesto dostáva v tomto období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Naša mestská časť, napriek tomu, že nevlastní potrebné mechanizmy, snaží sa občanom v rámci zimnej údržby pomôcť aspoň základným čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Tí pracujú v lokalitách Starého Mesta tak, ako nám ich nahlasujú občania. Dnes aktivační pracovali na chodníku pri zastávke MHD pri Jumbo centre, na Slovenskej jednoty a Park Angelinum.

(Foto na konci článku)

Ako to so zimnou údržbou vlastne je?

Zimná údržba a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ). Mesto pri odstraňovaní a zmierňovaní závad v schodnosti ciest a chodníkov postupuje podľa priorít, ktoré sú stanovené v operačnom pláne zimnej údržby 2016/2017.

Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v meste, teda i v našej mestskej časti zabezpečuje mesto Košice prostredníctvom spoločnosti Kosit. Čo sa týka údržby chodníkov, platí pravidlo, že za neho zodpovedá ten, kto ho má v správe.

Správa mestskej zelene zodpovedá za údržbu tých chodníkov na území mesta, ktoré jej boli zverené do správy. Za závady v schodnosti chodníkov spôsobené znečistením, poľadovicou a ľadom, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnostiam v zastavanom území, hraničiace s cestou, alebo miestnou komunikáciou zodpovedá vlastík, alebo správca:

  • Bytový podnik mesta Košice

  • Stavebné bytové družstvá I. až IV.

  • spoločenstvá vlastníkov bytov

  • majitelia, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností

Rozhodujúci je opäť fakt, že zodpovedá ten, kto má v správe nehnuteľnosť, ku ktorej je daný úsek chodníka priľahlý.

– Na komunikáciách, ktoré nie sú skolaudované, alebo na ktorých sa prevádza výstavba, zimnú údržbu realizuje investor.

– Údržbu električkových tratí a nástupných ostrovčekov električiek zase vykonáva Dopravný podnik mesta Košice.

Ak povinnosti ohľadom údržby ostali zanedbané, treba na to upozorniť. Hlavne ak ide o bezpečnosť a zdravie ľudí. Pre riešenie takej situácie sú v operačnom pláne uvedené dôležité kontakty:

Dispečing referátu dopravy: 6419 736

Dispečing Dopravného podniku mesta Košice: 622 59 25

Dispečing Bytového podniku mesta Košice: 787 13 45

Dispečing Kosit: 727 07 81

Mestská časť Staré Mesto, vrátane organizácií, ktorých je zriaďovateľom, zabezpečuje zimnú údržbu na chodníkoch a komunikáciách priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré má v správe alebo vlastníctve. Okrem toho flexibilne reaguje na požiadavky obyvateľov týkajúce sa nedostatkov v zimnej údržbe a v rámci možností zabezpečuje ich odstránenie prostredníctvom aktivačných pracovníkov.

Kontaktovať nás môžete na Oddelení hospodárskej správy: 055/6827114.

Nezabudnime však aj na ďalšiu dôležitú vec a tou je vhodná zimná obuv. V teplých a hlavne pevných topánkach nám na zimnom chodníku určite hrozí menšie riziko úrazu, než v teniskách.

Operačný plán zimnej údržby mesta Košice je v plnom znení každoročne zverejnený na stránke mesta Košice.

WP_20170117_003 WP_20170117_004 WP_20170117_006 WP_20170117_007 WP_20170117_008 WP_20170117_011 WP_20170117_012 WP_20170117_014 WP_20170117_015 WP_20170117_016 WP_20170117_019 WP_20170117_021

K stiahnutiu