Zápis detí do materských škôl


Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto sa uskutoční na jednotlivých MŠ v termíne dňa : 02.05.2017 v čase od 08,00hod do 12,00hod

03.05.2017 v čase od 13,00hod do 17,00hod

Podmienky prijatia detí do MŠ

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov do šiestich rokov jeho veku.

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a vyhlášky MŠ SR. č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva,, Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“

MŠ Park Angelinum 7

MŠ Jarná 4

MŠ Hrnčiarska 1

MŠ Zádielska 4

MŠ Tatranská 23

MŠ Rumanova 4