Verejné obstarávanie – archív


Prehľad o Verejnom obstarávaní

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH:

Rok 2012 súhrnná správa

Rok 2013 súhrnná správa

Rok 2014 súhrnná správa

Rok 2015 súhrnná správa

Rok 2016 súhrnná správa

Rok 2017 súhrnná správa

 

 


 Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto:

Výzva – rozšírenie materských škôl

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dňa 6.6.2016 úspešný uchádzač odstúpil od Zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať novú súťaž k predmetnej zákazke


Dodávka a montáž oplotenia výbehu pre psov v parku na Sennom trhu

Prílohy

Výzva

Situácia


Verejná súťžaž – Ekonomicko-právny audit vybraných zmlúv uzatvorených MČ Košice – Staré Mesto a MKP v období rokov 2006-marec 2014 pre MKP

Vyhlásená súťaž

Súvisiace odkazy

V zmysle § 46, ods. 2 zákona č. 25/2006 verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky z dôvodu zmien okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená (viď uznesenie MsZ)

Uznesenia z II. mimoriadneho_zasadnutia_Miestneho_zastupiteľstva_28.01.2015


Obnova športového areálu na ul. Laca Novomeského

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

„Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 12.09.2013.“

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

„Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 14.11.2013.“

Správa podľa § 21:

Správa

Oznámenie

Výzva na dodávku stavebných prác:

Technická správa

Situácia

Výzva

Výkaz výmer

Zmluva o dielo_s úspešným uchádzačom 


Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponú zo dňa: 12.11.2013

Vyhodnotenie ponúk: 20.11.2013

Zadanie zákazky – zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.11.2013 zverejnená dňa 29.11.2013 účinná od 1.12.2013

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponúk zo dňa: 10.1.2014

Vyhodnotenie ponúk: 27.1.2014

Zadanie zákazky – zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 28.1.2014 zverejnená dňa 29.1.2014 účinná od 1.2.2014