Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáži v Košiciach .

8. novembra 2017

Verejná vyhláška