Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Obytný dom, Floriánska ulica Košice.

8. novembra 2017

Verejná vyhláška