Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – FTTH Košice: Komenského, Havlíčkova, Mier – Podhradová, Košice.

11. júla 2018

Verejná vyhláška