Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

10. októbra 2018