oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Obnova fasády bytového domu Palackého 10, Košice.

8. novembra 2017

Verejná vyhláška