OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

15. mája 2018

Adresát: Hanis Teodor, nar. 1965, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 40Csp/105/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 29.05.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 15.05.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                       Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne