OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky /doporučenej zásielky do vlastných rúk.

9. októbra 2018

Adresát:  Mahel  Hasarma, nar. 1994,  Košice-Staré Mesto

 

 

 

Odosielateľ:   Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11  Košice II

 

 

 

Sp. zn:  39C 8/2018

 

 

Menovaný  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  23.10.2018 / 15 dní lehota/.

 

 

 

Vyvesené:    09.10.2018

 

Zvesené:     ………………..

 

 

 

Ing. Ivana Bartošová

referent podateľne