OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

8. októbra 2018

Adresát: Peter Šofa, nar. 1983, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 41Csp 94/2018

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 22.10.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 08.10.2018

Zvesené: ………………..

                                                     Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne