OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

10. augusta 2018

Adresát: Jozef Šolc, nar. 1974, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: EÚ Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Cirbes, Letná 47,

040 01 Košice

Sp. zn: 293EX 275/18

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 24.08.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 10.08.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                           Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne