OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

1. augusta 2018

Adresát: Štefan Váraljay, nar. 1966, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 41Csp/89/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 15.08.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 01.08..2018

Zvesené: ………………..

Ing. Ivana Bartošová

referent podateľne