OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky /doporučenej zásielky do vlastných rúk

2. mája 2018

OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky /doporučenej zásielky do vlastných rúk

Adresát: Gergely Sepeši, nar. 1986, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Bratislava II, Drieňová 5, 827 02 Bratislava

Sp. zn: 18Csp/75/2016

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 16.05.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 02.05.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                                                                         Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne