OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

5. júna 2018

Adresát: Marta Fazekasová, nar. 1970, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 20Er/5104/2014

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 19.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 05.06.2018

Zvesené: ………………..

                                                                      Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne