OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

4. júna 2018

Adresát: Tomáš Váraljay, nar. 1970, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 10Csp 169/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 18.06.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 04.06.2018

Zvesené: ………………..

                                                   Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne