Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006 a jeho doplnkov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici v Košiciach

30. mája 2018