Staromestská samospráva má unikátny systém elektronickej registratúry


Všetky slovenské samosprávy sú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinné zverejňovať v elektronickej forme dokumenty, akými sú napríklad faktúry, objednávky, zmluvy, či uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia. Došlá pošta je evidovaná v listovej a elektronickej podobe. Na elektronickú evidenciu staromestský úrad MČ Košice Staré Mesto používa systém Korwin od firmy Datalan, a.s.

Začiatkom tohto roka staromestský úrad rozšíril aplikáciu systému registratúry tak, že okrem evidencie povinne zverejňovaných dokumentov a došlej pošty sa eviduje aj pošta odoslaná. V praxi to znamená, že každý jeden dokument došlej pošty je v evidencii zachytený a k nemu sú priradené všetky ďalšie príslušné dokumenty, vrátane odoslaných odpovedí v oskenovanej podobe. Je to výhodné pre systém vnútorného riadenia, teraz sa už dá sledovať celá história úradnej korešpondencie pre vybranú úlohu. Takto kompletná elektronická evidencia umožňuje pružný a flexibilný prístup k dokumentom napríklad v čase dovoleniek, či práceneschopnosti zamestnancov, ktorí tú ktorú záležitosť administratívne vybavujú. Zároveň to napomáha transparentnosti činnosti úradu i elektronizácii archívu, pretože v elektronickom systéme sú zaevidované obrazne povedané otázky i odpovede a tým sa dá skontrolovať aj stav riešenia danej úlohy.

Staromestská samospráva je medzi prvými na Slovensku, ktorá informačný systém Korwin takto využíva a tým prispieva k transparentnosti chodu úradu a spokojnosti občanov.