Referát sociálnych služieb


MVDr. Mgr. Viera Fabryová

Tel.: 055-6827156
e-mail: socialne @ kosice-city.sk, viera.fabryova @ kosice-city.sk
č. dverí: 37/prízemie

 • komplexne zabezpečuje agendu poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi,
 • príprava rozhodnutí o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi,
 • poskytuje občanom sociálne poradenstvo,
 • usmerňuje občanom pri riešení činnosti súvisiacich so sociálnou odkázanosťou na Úrade práce a sociálnych vecí,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi sociálnych služieb, Mestom Košice, VÚC, charitatívnymi a neziskovými organizáciami pri riešení sociálneho statusu,
 • súčinnosť s mestskou časťou Košice-Sever pri poskytovaní opatrovateľskej služby pre občanov mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • zabezpečovanie samosprávnej pôsobnosti v sociálnej oblasti v súlade s osobitným predpisom – zákonom o sociálnej pomoci.
 • vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, stravovanie,
 • príprava všeobecne záväzných nariadení v sociálnej oblasti,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický a sociálny vývin,
 • poskytovanie štatistických údajov z oblasti sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • pripravuje správy a informácie pre miestne zastupiteľstvo za referát sociálnych služieb a činnosť materských škôl,

na úseku Denného centra seniorov

 • zabezpečuje činnosť Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • organizovanie kultúrno-spoločenských akcii pre dôchodcov,

na úseku materských škôl

 • v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva vykonáva administratívne práce súvisiace s funkciou zriaďovateľa pre materské školy s právnou subjektivitou na území mestskej časti,
 • rozhoduje o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školné v materskej škole.