Referát rozpočtu a účtovníctva


Ing.Viola Gáspárová

vedúca referátu

Č. dverí: 115/ 1. posch.

Tel.: 055-6827122
e-mail: financne @ kosice-city.sk, viola.gasparova @ kosice-city.sk

  • komplexne zabezpečuje činnosti spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu – zostavuje návrh programového rozpočtu MČ KE SM, predkladá návrhy na zmeny programového rozpočtu, spracúva záverečný účet MČ KE SM s návrhom na usporiadanie výsledku hospodárenia,
  • sleduje prísun a použitie účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice a vykonáva ich vyúčtovanie,
  • koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v oblasti rozpočtu,
  • vypracováva interné smernice, ktoré sa týkajú vedenia účtovníctva.

Helena Bednárová

Č. dverí: 115/ 1. posch.
tel. č.: 055-6827122
e-mail: helena.bednarova @ kosice-city.sk

  • komplexne zabezpečuje účtovnícku agendu mestskej časti podľa platného zákona o účtovníctve a platného opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce,
  • vyhotovuje štvrťročné účtovné uzávierky, riadnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a súhrnný výkaz vzájomných vzťahov,
  • obstaráva platobný a zúčtovací styk a prevody finančných prostriedkov na bankových účtoch,
  • koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v oblasti účtovníctva.