Referát organizačný


Mária Vidová – vedúca referátu

Tel.: 055-6827178

e-mail: organizacne @ kosice-city.sk, maria.vidova @ kosice-city.sk

Č. dverí:  117/1. poschodie

 • príprava zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto a vedenie písomností miestneho zastupiteľstva,
 • zabezpečovanie všetkých úloh súvisiacich s pravidelnou činnosťou orgánov mestskej časti,
 • vyhotovenie zápisníc a uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva a vedenie centrálnej evidencie uznesení,
 • zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na webovej stránke mestskej časti.

 Andrea Hudáková

Tel: 055-6827196
e-mail: andrea.hudakova @ kosice-city.sk

Č. dverí:  107/1. poschodie

 • spracovanie písomnej agendy prednostu úradu- evidencia písomností súvisiacich s činnosťou prednostu MÚ,
 • evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania,
 • zabezpečovanie spisovej agendy po stránke administratívno-technickej ,
 • spolupráca so všetkými oddeleniami a referátmi MÚ pri príprave materiálov a podkladov pre prednostu MÚ,
 • organizačná príprava porád prednostu s vedúcimi oddelení a referátov MÚ – vyhotovovanie písomných záznamov,
 • vyhotovovanie záznamov z rokovaní u prednostu a ich archivácia,
 • zabezpečenie vyvesenia verejných vyhlášok,
 • príprava interných príkazov prednostu, vrátanie ich doručenia príslušným oddeleniam, referátom, zamestnancom,
 • na základe vykonaných kontrol hlavným kontrolórom podanie písomnej informácie hlavnému kontrolórovi  o splnení zadaných úloh.