Referát kancelárie starostu


Mgr. Alžbeta Krajňaková

Kontakt: tel. č.: 055-6222026, 055-6827195
e-mail: alzbeta.dancakova @  kosice-city.sk
č. dverí: 112 / I. posch.

 • organizácia práce sekretariátu starostu,
 • sledovanie všetkých aktivít v MČ,
 • koordinácia a vedenie dokumentácie regionálnej spolupráce,
 • vedenie rozvrhu práce starostu a zástupcu,
 • spracovanie starostovej písomnej agendy,
 • spracovanie došlej pošty,
 • evidencia došlej pošty starostu,
 • evidencia uzatvorených zmlúv,
 • reprezentácia MČ,
 • spracovanie zápisov a záznamov z porád a jednaní,
 • kontrola plnenia úloh z porád,
 • spolu podieľanie sa na príprave podujatí mestskej časti,
 • plnenie úloh súvisiacich so sobášnym obradom.

 

Mgr. Andrea Bercik

Kontakt: tel. č.: 055-6827121

e-mail: andrea.bercik @ kosice-city.sk, redakcia @ kosice-city.sk

č. dverí: 112 / I. posch.

 • redakčná príprava tlačových správ,
 • poskytovanie oficiálnych stanovísk MČ pre média,
 • redaktorská činnosť, zabezpečovanie a výber fotografií pre tlačové periodikum mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • zabezpečovanie grafickej úpravy, tlače a distribúcie tlačového periodika mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • príprava podkladov pre redakčnú radu, jej zvolávanie a vykonávanie zápisov,
 • redaktorská činnosť oficiálneho webového portálu mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • monitoring webového portálu mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • aktualizácia webového portálu mestskej časti  v príslušných oblastiach,
 • účasť na akciách mestskej časti v súvislosti s redakčnou činnosťou,
 • spolu podieľanie sa na príprave a realizácii podujatí a propagácie mestskej časti,
 • priame riadenie publicity s cieľom upevnenia želaného imidžu úradu – PR,
 • vypracovávanie, zavádzanie a udržiavanie procesov potrebných pre QMS (Quality Management System),
 • dokumentovanie a aktualizácia dokumentácie QMS,
 • styk s externými stranami v oblasti týkajúcich sa systému manažérstva kvality.

 Ing. Tatiana Guľová

Kontakt: tel. č.: 055-6827136

e-mail: kultura @ kosice-city.sk, tatiana.gulova @ kosice-city.sk, redakcia @ kosice-city.sk

č. dverí : 116 / I. posch.

 • organizovanie kultúrnych podujatí usporadúvaných mestskou časťou (Staromestské kultúrne leto, Staromestské Vianoce)
 • zabezpečovanie umeleckých súťaži pre deti a mládež (Tanec nemá hranice, Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc),
 • zabezpečovanie činností na podporu rozvoja športu,
 • spolupráca pri organizovaní kultúrnych akcií pre Denné centrum seniorov MČ KE SM.