Podmienky prenájmu nehnuteľností


Podmienky  prenájmu  a využitia  priestorov Radničnej sály, Sobášnej siene, zasadačky a priestorov telocviční pre  rôzne subjekty a kultúrne podujatia.

K žiadosti o prenájom alebo predaj nehnuteľnosti žiadame doložiť:

1/ Identifikácia nehnuteľnosti ( parcelné číslo, kat. územie a výmera v m2 ) alebo fotokópia z katastrálnej mapy
2/ Fotokópia potvrdenia o pridelení IČO alebo fotokópia výpisu z Obchodného registra
3/ Stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Košice – ÚHA
K žiadosti o prenájom priestorov žiadame doložiť:

1/ Identifikácia nehnuteľnosti ( ulica kde sa objekt nachádza, prípadne číslo kancelárie)
2/ Účel prenájmu
3/ Fotokópia potvrdenia o pridelení IČO alebo fotokópia výpisu z Obchodného registra
Vypracoval: Referát správy majetku

 

Popis skutkového stavu:

1. Radničná sála je v budove na Hviezdoslavovej ulici 7 v Košiciach.
Vchod do sály je z Hviezdoslavovej  a zo Strojárenskej ulice.
Sála má kapacitu 120 osôb na stoličkách umiestnených na parkete – hľadisku. Táto sála spĺňa podmienky pre divadelné a koncertné predstavenia. Na javisku môžu vystupovať účinkujúci.
Ozvučenie je na vysokej úrovni.
Kapacita tejto sály je maximálne 80 osôb pri akciách, kedy sú podmienkou konferenčné stoly na parkete v hľadisku so sedením pre štyri osoby za stolom.

2.  Sobášna sieň je v budove na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v Košiciach. Vchod do tejto siene je z parkoviska pri predajni kvetín na Strojárenskej ulici.
Sála má kapacitu 80 osôb na sedenie priamo v obradnej sieni a v prípade usporiadania banketov a podobných akcií je možné zabezpečiť usporiadanie stolov a stoličiek vo foyeri tejto obradnej siene s kapacitou maximálne 80 osôb.

Prenájom uvedených priestorov je:       16,60 € / 500,09 ,-Sk na hodinu
Pre dôchodcov a školy je nájomné:          3,40 € / 102,42,- Sk na hodinu

Pri požiadavke poskytnutia služieb je stanovená nasledovná sadzba:
 ozvučenie miestnosti s obsluhou…………………. 5 € / 150,63,-Sk na hodinu
 šatňa s obsluhou ………………………………………  3,40 € / 102,42,-Sk  na hodinu
 osvetlenie javiska s obsluhou……………………… 5 € / 150,63,-Sk  na hodinu
–     spotreba elektrickej energie podľa platného aktuálneho cenníka dodávateľa
elektrickej energie
/ pred začiatkom koncertu alebo inej kultúrnej akcie a bezprostredne po ich ukončení bude za prítomnosti nájomcu spísaná spotrebovaná elektrická energia/.
Doklad o zapísanej spotrebovanej elektrickej energii bude tvoriť prílohu faktúry.
–     prenájom dataprojektora ………………………… 16 € / 482,01,-Sk na akciu
–     prenájom flipchartu ………………………………..  10 € / 301,26,-Sk na akciu

3. Zasadačka sa nachádza na I. poschodí v budove na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v Košiciach. Vchod do tejto miestnosti je cez hlavný vstup do budovy. Zasadačka má kapacitu 20 osôb.

Prenájom uvedeného priestoru je: 5 € / 150,63,-Sk na hodinu

Ostatné ponúkané služby sú podľa vyššie uvedeného cenníka.

4. Telocvične sa nachádzajú v suteréne budovy Miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 7. Vchod do priestorov telocviční a ich príslušenstva je cez hlavnú budovu. Malá telocvičňa – tanečná sála má kapacitu 20 – 25 osôb a väčšia je prevažne využívaná na Judo a iné podobné športy.

Prenájom telocvične: – pre deti …………………….10 € / 90 minút /  301,26,-Sk/ 90 minút
– pre dospelých ……………13,50 €/ 90 minút / 406,70,-Sk / 90 minút
Pre organizácie, ktoré majú domovské sídlo v mestskej časti Košice – Staré Mesto sa poskytuje zľava na nájomnom a službách vo výške 20 %.
Pre subjekty organizujúce kultúrne, spoločenské, výchovné a vzdelávacie programy
pre deti a mládež, seniorov, sociálne znevýhodnené skupiny a politické strany zastúpené v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice Staré–Mesto, je stanovená pevná sadzba  6,70 € / 201,84,- Sk za akciu a pri organizovaní akcií s vyberaním vstupného  40 % platby z vybraného vstupného.
Pre zasadnutia poslaneckých klubov politických strán zastúpených v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto je prenájom bezplatný.

Podmienky prenájmu  a využitia priestorov Radničnej sály,  Sobášnej siene a telocviční pre rôzne subjekty a kultúrne podujatia schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 290 zo dňa 23.6.2009 nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2009. Súčasne  sa rušia podmienky prenájmu a využitia priestorov Radničnej sály a Sobášnej siene pre rôzne subjekty a kultúrne podujatia schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 41 zo dňa 24.4.2007.