Podarilo sa zrealizovať


K dnešnému sa Miestnemu úradu podarilo zrealizovať:
1/ opravu zámkovej dlažby na chodníku Slovenskej jednoty 36 o ploche cca 3,2 m2. Celkový náklad opravy 245,90 €.
2/  úpravu oplotení stanovíšť zberných nádob na komunálny odpad tak, aby sa dali uzamykať.
Ide o stanovištia: Kuzmányho 55 a Floriánska 2 - 14, Kuzmányho 31 a 33, Kpt. Nálepku 7, 9 a 11, Čsl. armády 8 - 10 a 
stanovište Svätoplukova 21 - 27. Dokopy ide o 6 stanovíšť  nakoľko pre Kuzmányho 55 a Floriánska 2 - 14 sú 2 stanovištia. 
Dňa 12.12.2017 sa konalo stretnutie so zástupcami domových samospráv a boli im vydané kľúče od zámkov. 
Na stretnutí bolo dohodnuté, že uzamykať sa stanovištia začnú od 08.01.2018 a to z dôvodu, aby zástupcovia domových 
samospráv mohli rozdať kľúče a informovať obyvateľov  o uzamykaní stanovíšť. 
Z uvedeného dôvodu boli vybraté zo zámkov FAB vložky, aby nedošlo k uzamknutiu stanovišta pred dohodnutým termínom. 
Vloženie FAB vložiek do zámkov zabezpečia dňa 08.01.2018 zamestnanci oddelenia Hospodárskej správy. 
Celkový náklad 3.460,- €, z toho úprava stanovíšť 2.670,- € a výroba kľúčov 790,- €.