Petície


Podávajúci
Ing. Peter Oravský
Dátum podania
15.12.2016
Predmet petície
Petícia občanov za výstavbu podzemného garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach v miestach na trávnatej ploche medzi ulicami Kuzmányho, Čsl. armády, Kpt. Nálepku a Magurská.
Spôsob vybavenia
Petícia prejednaná na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 24.01.2017. Zastupiteľstvo skonštatovalo, že mestská časť postupuje v súlade s uznesením č. 311, zo dňa 09.06.2014, ktorým bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom pozemku pre výstavbu predmetného podzemného garážového domu. Oznámenie o vybavení petície bolo doručené osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy.
Termín vybavenia
31.01.2017