Petície


Podávajúci
Oľga Kavečanská
Dátum podania
28.06.2017
Predmet petície
Obyvatelia Haviarskej ulice v Košiciach proti výstavbe parkovacích miest na Haviarskej ulici v Košiciach, na parcele registra KN-C č. 3393/1, v k. ú. Letná.
Spôsob vybavenia
Petícia postúpená dňa 07.07.2017 na vybavenie Mestu Košice.
Termín vybavenia
30.11.-0001
Podávajúci
Obyvatelia bytového domu Karpatská 3
Dátum podania
20.06.2017
Predmet petície
Petícia občanov proti výstavbe parkovacích miest na zeleni v blízkosti obytného domu na Karpatskej ulici č. 3, v Košiciach zo dňa 13.06.2017
Spôsob vybavenia
Petícia postúpená dňa 20.06.2017 na vybavenie Mestu Košice
Termín vybavenia
30.11.-0001
Podávajúci
Mária Suchá
Dátum podania
19.06.2017
Predmet petície
Petícia občanov bývajúcich v obytnom dome /12.posch.vežiak/ na Magurskej ulici č. 1 a 3 proti výstavbe parkovacích miest na úkor zelene v lokalite Magurská 1,3 - Zádielska 2. Zásadne nesúhlasíme s akýmkoľvek zásahom do jestvujúcej zelene v okolí obytného domu. Dom nemá chodník, ľudia sú denno denne ohrozovaní pri kľučkovaní medzi zaparkovanými, odchádzajúcimi a prichádzajúcimi autami, nehovoriac o cúvajúcich a otáčajúcich veľkých zásobovacích vozidlách Frešu.
Spôsob vybavenia
Petícia postúpená dňa 20.06.2017 na vybavenie Mestu Košice.
Termín vybavenia
30.11.-0001
Podávajúci
Ing. Peter Oravský
Dátum podania
15.12.2016
Predmet petície
Petícia občanov za výstavbu podzemného garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach v miestach na trávnatej ploche medzi ulicami Kuzmányho, Čsl. armády, Kpt. Nálepku a Magurská.
Spôsob vybavenia
Petícia prejednaná na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 24.01.2017. Zastupiteľstvo skonštatovalo, že mestská časť postupuje v súlade s uznesením č. 311, zo dňa 09.06.2014, ktorým bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom pozemku pre výstavbu predmetného podzemného garážového domu. Oznámenie o vybavení petície bolo doručené osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy.
Termín vybavenia
31.01.2017