Oznámenie o zmene súpisných čísel garáží


Vážení vlastníci garáží,

na základe zák. č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene (prečísleniu) súpisných čísiel garáží. Zo strany Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto boli priebežne vykonané zmeny súpisných čísiel v súlade s platnou legislatívou a oznámenie o ich zmene bolo odoslané príslušnému katastrálnemu úradu na vedomie.

Žiadame všetkých vlastníkov garáží umiestnených na území MČ Košice-Staré Mesto, ktorým bolo vydané súpisné číslo pred 1.1.2017, aby si prišli prevziať nové súpisné čísla svojich garáží na Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, č. d. 36 v čase stránkových hodín. Bližšie informácie môžete získať aj na telefónnom čísle 055/6827150.

Oddelenie právne a personálne