Opäť upratovali po bezdomovcoch


Cestou na výročnú členskú schôdzu Denného centra do Ges klubu si starosta s prednostom MÚ všimli extrémne znečistenú lokalitu pri garážach na Laca Novomeského neďaleko Tiptopu. Aj keď to nieje v našej kompetencii, starosta operatívne zabezpečil vyčistenie a odvoz odpadu prostredníctvom našich aktivačných pracovníkov.

„Kým sa na Mestskom zastupiteľstve nepríjme systémové opatrenie pri zabezpečovaní každodennej kontroly a čistenia odpadu a skládok pri kontajneroch a medziblokových priestoroch medzi Magistrátom mesta Košice, Správou mestskej zelene, Kositom a našou mestskou časťou, budeme kompetentných suplovať, aby sme sa nemuseli hanbiť, v akom prostredí žijú naši občania.  Pre účely monitoringu a následného odstraňovania znečistených plôch sme poverili pracovníkov úradu, ktorí budú túto činnosť vykonávať dvakrát týždenne v jednotlivých obvodoch našej mestskej časti, “ povedal starosta Ľubomír Grega, ktorý touto cestou zároveň žiada všetkých občanov, aby Miestnemu úradu takéto nedostatky nahlasovali, vrátane upozornenia na občanov, ktorí pri stanovištiach kontajnerov vytvárajú skládky a pre pohodlnosť ich neodnášajú do zberného dvora. Čistota je vec všetkých. Ak chceme, aby v našej mestskej časti bolo čistejšie a žilo sa nám tu lepšie, musíme k tomu prispieť všetci.

 

 

 

 

 

 

Takto to vyzeralo na Čsl. armády pred a po upratovaní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K stiahnutiu