Oddelenie právne a personálne


 JUDr. Miroslav Rušin

vedúci oddelenia

č. d.: 105 / 1. posch

tel.: 055-6827108

e-mail: miroslav.rusin @ kosice-city.sk

 •  poskytuje konzultácie oddeleniam a referátom  miestneho úradu ohľadom dodržiavania platných právnych predpisov pri výkone pôsobnosti mestskej časti,
 • vypracúva odborné a právne stanoviská, vyjadrenia alebo usmernenia zamerané na zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vypracováva a poskytuje súčinnosť pri spracovávaní návrhov vnútro-organizačných právnych noriem mestskej časti a vedie ich evidenciu,
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
 • pripravuje návrhy zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov, zabezpečuje odborné podklady k týmto návrhom, vedie ich evidenciu a kontroluje evidenciu zmlúv v informačnom systéme,
 • zabezpečuje zverejňovanie dražobných vyhlášok,
 • sleduje legislatívne normy SR a ich zmeny,  poskytuje informácie dotknutým  oddeleniam a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti,
 • organizuje a riadi činnosť oddelenia.

Ladislav Šarocký

Č. dverí: 103 / 1. posch.
Tel.č.: 055-6827124
e-mail: spravne @ kosice-city.sk, ladislav.sarocky @ kosice-city.sk,  staznosti @ kosice-city.sk

Sťažnosti a petície

 • vedenie evidencie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 • vedenie evidencie petícii podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
 • vybavovanie sťažností,
 • vyhotovenie zápisnice o výsledku prešetrenia sťažnosti,
 • vybavovanie petícií.

Žiadosti o poskytnutie ochrany obce proti zrejmému zásahu do pokojného stavu (§ 5 OZ)

 • evidencia žiadosti o poskytnutie ochrany obce proti zrejmému zásahu do pokojného stavu podľa 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • prejednávanie ,
 • vydávanie predbežných rozhodnutí,
 • zabezpečenie výkonu rozhodnutia.

Verejný poriadok

Prijímanie a vybavovanie podnetov obyvateľov na úseku:

 • čistoty a nakladania s odpadmi,
 • verejnej zelene,
 • verejného osvetlenia,
 • verejných komunikácií.

Investičná výstavba

Komunikácie, parkoviská, verejné osvetlenie, stanovištia zberných nádob na komunálny odpad:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie,
 • inžinierska činnosť, zabezpečenie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
 • zabezpečenie realizácie stavieb,
 • odovzdanie stavieb do majetku mestskej časti.

Detské ihriská

 • zabezpečenie údržby,
 • revitalizácia ihrísk.

Súpisné a orientačné čísla stavieb a  označovanie ulíc

 • vedenie evidencie súpisných čísel stavieb,
 • vedenie evidencie orientačných čísel stavieb,
 • spolupráca s názvoslovnou komisiou mesta Košice vo veciach názvov ulíc a námestí,
 • vydávanie rozhodnutí.

Vybavovanie interpelácií poslancov MZ

 • vybavuje interpelácie a podnety poslancov miestneho zastupiteľstva.

Zabezpečenie priebehu všetkých druhov volieb a referend

 • vykonáva úlohy spojené s technicko-organizačným zabezpečením všetkých druhov volieb a referend a so zabezpečením ich priebehu v mestskej časti,
 • zabezpečuje úlohy spojené s vytvorením volebných okrskov a obvodov, činnosti spojené s kreovaním volebných komisií, zabezpečením a vybavením volebných miestností , distribúciou volebných materiálov.

Zabezpečenie sčítania obyvateľov, bytov a domov

 • spolupracuje so Štatistickým úradom SR,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s prípravou sčítania,
 • vykonáva úlohy spojené s technicko-organizačným zabezpečením sčítania obyvateľov, bytov a domov,
 • zodpovedá za vytvorenie sčítacích obvodov a okrskov,
 • zabezpečuje agendu spojenú s náborom sčítacích komisárov a ich vybavením,
 • zabezpečuje sumarizáciu výsledkov sčítania za mestskú časť.

Ostatné

 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi štátnej správy,
 • poskytuje súčinnosť exekútorským úradom pri exekúciách,
 • spolupracuje s mestom Košice v oblasti odpadového hospodárstva,
 • určuje umiestnenie nádob na komunálny odpad,
 • na úseku odpadového hospodárstva vykonáva všetky úlohy zverené do pôsobnosti mestskej časti,
 • vybavuje agendu súvisiacu s uložením popolu zosnulého mimo pohrebiska.

 


Ing. Adriana Goralová

Č. dverí: 101 / 1. posch.
Tel. č.: 055-6827113
e-mail: pam @ kosice-city.sk

Ľudské zdroje

 • zabezpečenie celej agendy súvisiacej so vznikom a zánikom pracovného pomeru,
 • zabezpečenie prác spojených s likvidáciou výplat zamestnancov miestneho úradu, mestskej krytej plavárne,  materských škôl v mestskej časti a odmien poslancov,
 • sledovanie dodržiavania limitu mzdových prostriedkov,
 • príprava podkladov na platové úpravy a zatriedenie zamestnancov MČ, vyhotovuje oznámenia o plate,
 • príprava podkladov pre rozpočet mzdových prostriedkov,
 • styk so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a príslušným daňovým úradom a zabezpečuje agendu s tým súvisiacu,
 • zabezpečenie agendy pre DDP,
 • vyhotovenie príkazov na úhradu pre banku,
 • vyhotovenie štatistických výkazov pre štatistický úrad a úrad práce,
 • evidencia osobných karty pracovníkov mestskej časti.

Ing. Ivana Bartošová

Prízemie č. dv. 36

Tel. : 055-6827150

e-mail: ivana.bartosova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk

Ing. Petronela Virostková

Prízemie č. dv. 36

Tel: 055-6827147

petronela.virostkova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk

Evidencia obyvateľstva

 • vykonávanie prihlasovania občanov na trvalý a prechodný pobyt, novonarodených detí a prvé občianske preukazy,
 • vydávanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanom,
 • vykonávanie zmien v evidencii obyvateľstva,zmeny mena, priezviska, po rozvode a z iných dôvodov, úmrtia, odhlásenie trvalého pobytu – mimo SR,
 • vedenie archívnych kariet obyvateľov, ktorí boli z evidencie vyradení, odhlásení, príp. úmrtie,
 • vedenie agendy poplatkov za úkony,
 • vypracovávanie dožiadania o zisťovaní trvalého pobytu a dátume narodenia,
 • vykonávanie, preverovanie trvalých pobytov a dátumov narodenia pre referát sociálnych služieb MÚ,
 • spolupráca s  Policajným zborom Slovenskej republiky pri zisťovaní trvalých a prechodných pobytov pre trestne stíhané osoby,
 • vyhotovovanie podkladov pre jubilantov, narodené deti, dôchodcov, CO a ďalšie údaje z evidencie,
 • zrušovanie trvalých pobytov osobne a na návrh vlastníka nehnuteľnosti dožiadaním,
 • vedenie a spracovávanie agendy udeľovania štátneho občianstva a prepustenia zo štátneho zväzku,
 • vedenie a spracovávanie celej agendy pri voľbách,
 • spracovanie charakteristík, trvalých pobytov, poskytovanie súčinnosti pri exekúciách a orgánom činným v trestnom konaní
 • spolupráca s Okresným úradom Košice pri udeľovaní štátneho občianstva,
 • evidencia garáží, vedenie súpisných čísiel stavieb,
 • vydávanie rybárskych lístkov, ich evidencia, spolupráca s Rybárskym zväzom,
 • evidencia psov, vedenie evidenčných kariet, vydávanie vrecúšok na psie exkrementy,
 • vedenie agendy súvisiacej s ohlasovaním verejných zhromaždení a podujatí,
 • overovanie listín a podpisov mimo mestskej časti.

Kancelária prvého kontaktu

 • prijímanie zásielok a pošty,
 • prijímanie osobných podaní od občanov (denne aj mimo stránkových hodín),
 • expedovanie pošty,
 • uloženie zásielok pre občanov s trvalým pobytom Košice-Staré Mesto
 • overovanie listín a podpisov.

Spisovňa

 • preberanie, evidovanie a ukladanie písomností z jednotlivých oddelení a referátov miestneho úradu,
 • vedenie archívnej knihy, vykonávanie vyraďovania písomností, resp. ich archivovanie v Archíve mesta Košice,
 • zapožičanie písomnosti.

Erika Erdélyiová

Č. dverí: 17 / príz.
t.č: 055-6827135
e-mail: erika.erdelyiova @ kosice-city.sk

Pokladňa

 • pokladničné operácie príjmové a výdajové na základe predložených interných dokladov a platobných poukazov,
 • výplata miezd v hotovosti,
 • predaj stravných lístkov pre dôchodcov,
 • evidencia finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov,
 • výdaj stravných lístkov pre zamestnancov,
 • tržné lístky – evidencia skladu /výdajky, príjemky/
 • stravné lístky pre dôchodcov – evidencia skladu, /výdajky, príjemky, objednávky/
 • stravné lístky pre zamestnancov – evidencia skladu,/ výdajky, príjemky, objednávky/

Podnikateľské aktivity

 • evidencia prevádzok v mestskej časti Košice-Staré Mesto,
 • vydanie stanovísk a vyjadrení k podnikateľskej činnosti ,
 • evidencia rozhodnutí Košického samosprávneho kraja o prevádzkovaní zdravotníckych zariadení v mestskej časti,
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov podľa zákona č. 219/1991 Z.z.,
 • vydanie Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka.
 • zápis zmeny v evidencii a zrušenie v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov.

Hazardné hry

 • vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov na základe zákona č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách.
 • vydanie rozhodnutia o zmene individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov,
 • vydanie súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie technických zariadení a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,
 • vydanie súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie stávkových hier,
 • evidencia odvodov z hazardných hier.

Na stiahnutie:


Ing. Monika Czetöová

Č. dverí: 104 / 1. posch.

Tel. č: 055-6827149
e-mail: monika.czetoova@kosice-city.sk

 • výkon odpisov, evidencia a inventúra hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti,
 • spracovávanie odvodov za nehnuteľný majetok,
 • uzatváranie dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vedenie práce pracovníkov verejnoprospešných prác,
 • zhotovenie faktúr za prenájom nebytových priestorov nájomcom, za médiá a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov,
 • sledovanie úhrady nájomného a médií – evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv k nehnuteľnostiam vo vlastníctve a správe mestskej časti,
 • vybavovanie podmienok, evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv pre umiestňovanie reklamných panelov, zmlúv na pozemky pod garážami, ktoré sú zverené mestskej časti do správy,
 • zabezpečovanie poistenia nehnuteľností vo vlastníctve a v správe MČ a poistenia materských škôl zverených mestom Košice do správy,
 •  starostlivosť o hmotný dlhodobý majetok MČ,
 • príprava materiálov potrebných k stanoviskám k odpredaju nebytových priestorov a pozemkov na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve,
 • príprava predaja majetku vo vlastníctve a majetku v správe mestskej časti,
 • vypracovávanie kúpnych zmlúv,
 • príprava vstupov potrebných pre zápis do katastra nehnuteľnosti.