Oddelenie hospodárskej správy


Ing. Tomáš Somogyi

vedúci oddelenia

 

Marek Varga, Peter Jusko

Tel.: 055-6827114

E-mail: tomas.somogyi @ kosice-city.sk, marek.varga @ kosice-city.sk, peter.jusko @ kosice-city.sk

Č. dverí: 114 / I. poschodie

 • činnosti na úseku hospodárskej správy
 • úprava, oprava a údržba užívaných priestorov MÚ
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pracovísk MÚ
 • zabezpečenie asanačnej služby, deratizácie a dezinsekcie verejných priestranstiev v pôsobnosti MČ Košice – Staré Mesto
 • koordinácia upratovania
 • koordinácia činnosti vrátnikov
 • koordinácia VPP pracovníkov
 • evidencia rezervácií, príprava a realizácia akcií v Sobášnej sieni, Radničnej sále, malej a veľkej telocvični
 • materiálno-technické zabezpečenie vrátane ozvučenia všetkých akcií, realizovaných na objednávku
 • zabezpečenie prevádzky šatní počas akcií a sobášov
 • vyhotovenie objednávok a ich evidencia pre MÚ
 • evidencia, kontrola a realizácia úhrad faktúr
 • údržba, oprava a nastavenie vežových hodín
 • BOZP, požiarna ochrana
 • materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referenda pred, počas a po ich vykonaní, obslužné práce počas ich konania
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane znaleckých posudkov nehnuteľností, ich evidencia /evidenčný list/ v správe MČ Košice-Staré Mesto
 • technické zabezpečenie prípravy zasadnutí miestneho zastupiteľstva
 • vykonávanie prác súvisiacich s pokladničnou agendou, v rámci ktorej sa podľa platných predpisov uskutočňujú pokladničné operácie
 • vyhotovovanie objednávok a ich evidencia pre celý úrad,
 • evidencia, kontrola a likvidácia faktúr,
 • kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné náradie, odevy, občerstvenie a pod.,
 • doplňovanie hygienických potrieb, zabezpečovanie prevádzky šatní počas akcií a sobášov,
 • nákup majetku zaraďovaného do evidencie,
 • prevádzka príručných skladov, vedenie skladového hospodárstva.

 Zoltán Lipták

t.č.: 055-6827166

 • zametanie, polievanie, kosenie, hrabanie a orezy,
 • denná evidencia dochádzky, prideľovanie práce a kontrola vykonanej práce pracovníkmi VPP,
 • odpratávanie snehu, čistenie komunikácií v okolí úradu, nákup na zimnú údržbu,
 • údržba, čistenie a maľovanie vylepovacích skriniek a panelov + vylepovanie propagačných materiálov a materiálov k voľbám,
 • opravy a údržba na trhovisku + zimná údržba,
 • údržbárske práce na objektoch vo vlastníctve, alebo správe MČ, sťahovanie nábytku, výmena žiaroviek, oprava a výmena vypínačov,
 • kontrola a údržba systému klimatizácie a ÚK,
 • zabezpečovanie dopravy,
 • údržba, čistenie a menšie opravy  osobných motorových vozidiel, evidencia spotreby PHM, denná evidencia jázd, mesačné vyúčtovanie,
 • materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referenda pred, počas a po ich vykonaní, obslužné práce počas ich konania.

Informátori

t.č.: 055-6827155

usmerňovanie stránok, podávanie informácií, obsluha telefónnej ústredne, obsluha bezplatnej telefónnej linky, pravidelná kontrola budovy a okolia.