Občania nechcú 9-podlažnú „opachu“ namiesto rodinného domu, proti zástavbe je aj mestská časť


Našej mestskej časti rozhodne nie sú ľahostajné výraznejšie stavebné zásahy, ktoré by mohli narúšať kolorit centra a negatívne pôsobiť na pocity obyvateľov mesta. Ukážkovým príkladom je plánovaná výstavba 9-podlažného bytového domu na ulici Kpt. Nálepku 1 – na mieste posledného existujúceho rodinného domu v danej lokalite. Starosta aktuálne vystúpil so záporným stanoviskom v rámci Mestského zastupiteľstva a poslanci s ním takmer jednohlasne súhlasili.

V júni sa starosta MČ Košice – Staré Mesto Ľubomír Grega stretol s občanmi, ktorí vyjadrili jednoznačné záporné stanovisko s výstavbou. Ešte koncom júla preto starosta inicioval stretnutie so zástupcom developera a tlmočil mu nesúhlas občanov, ako aj mestskej časti, s plánovanou výstavbou. Navrhol znížiť počet poschodí z avizovaných deväť na šesť.

Naša mestská časť taktiež iniciovala stretnutie s poverenou riaditeľkou Útvaru hlavného architekta Ing. arch. P. Kiralyovou a bývalými hlavnými architektmi mesta Košice – inžiniermi Murkom a Drahovským, s cieľom spoznať ich názor na plánovanú výstavbu. Stretnutia sa zúčastnili obaja páni a vyjadrili sa, že projekt síce nie je v rozpore s územným plánom, no zato mu chýba pridaná hodnota pre Staromešťanov. Architekti spoločne skonštatovali, že dochádza k neúmernému zaťaženiu územia

– bytovou funkciou (výrazné zvýšenie počtu obyvateľov – pozn. red.)

– dopravnou funkciou (záťaž je na dynamickej a statickej doprave – pozn.red.)

a projekt zároveň nie je prínosom verejno-obytného priestoru pre obyvateľov.

Riaditeľka ÚHA na stretnutie neprišla.

Najprv 4, odrazu 9?

Z dostupných stanovísk sú pritom zaujímavé stanoviská ÚHA z roku 2015, ktoré hovoria o maximálnej možnej výške objektu do 4 nadzemných podlaží a nutnosti investora prispôsobovať stavbu historicko – architektonickým danostiam existujúcej zástavby. V roku 2018 už stanovisko ÚHA hovorí o 9-podlažnom dome.

Po opakovanom stretnutí s občanmi a odoslaní listu na Magistrát Mesta Košice so žiadosťou o vysvetlenie, na základe akého výpočtu dospelo Mesto k záveru, že projekt spĺňa regulatív prípustnej zastavanosti, sa naša mestská časť rozhodla podať záporné záväzné stanovisko k územnému konaniu. Starosta ho odkomunikoval v rámci Mestského zastupiteľstva a z 36 prítomných poslancov s jeho návrhom súhlasilo 35 prítomných. Zdržal sa jedine starosta MČ Pereš Ing. Jozef Karabin.

Aby občan prestal byť bezmocný

Starosta zaujíma k danej problematike jasné stanovisko:

Aby sa do budúcna predchádzalo podobným situáciám, keď bezmocným občanom, ktorých sa kompetentní ani nepýtajú či súhlasia s rôznymi stavbami, nezostane nič iné ako petície a protesty, je podľa mňa nevyhnutné dodržiavať tri zásady:

1.) každému projektu musí predchádzať široká diskusia s dotknutými občanmi, vrátane poskytnutia vizualizácie

2.)ÚHA sa musí prinavrátiť jeho pôvodná vážnosť, samostatnosť a suverenita pri rozhodovacích procesoch, ktoré sú v súčasnosti z pozície referátu značne oklieštené

3.) mestským častiam je potrebné vrátiť kompetencie Stavebných úradov, ako to bolo v roku 2006, lebo práve oni majú najbližšie k občanom a poznajú ich potreby a názory,“

vyjadril sa k problematike zástavby v našom meste starosta Ľ. Grega, ktorý tento názor zároveň tlmočil na ostatnom Mestskom zastupiteľstve. „Keď totiž toto neurobíme, tak sa dostávame automaticky do bodu, keď je neskoro a hrozia súdne spory.“

V súčasnosti prebieha územné konanie a projekt je pozastavený s cieľom pozmeniť ho v prospech občanov.

K stiahnutiu