Kontakt


MIESTNY ÚRAD KOŠICE-STARÉ MESTO

Hviezdoslavova 7
040 34 Košice – Staré Mesto
055/ 62 22 026

starosta@kosice-city.sk

Č.dv. ÚTVAR klapka priama linka mobil e-mail
109 Mgr. Ľubomír Grega – starosta 195 6222026 starosta@kosice-city.sk
lubomir.grega@kosice-city.sk
106 zástupca starostu 196 6827196 zastupca@kosice-city.sk
111 Mgr. Karol Till – prednosta MÚ 195 6222026  0905201905 karol.till@kosice-city.sk
prednosta@kosice-city.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR
113 JUDr. Roman Pillár 158 6827158 roman.pillar@kosice-city.sk
kontrolor@kosice-city.sk
REFERÁT KANCELÁRIE STAROSTU
110 Mgr. Alžbeta Dancáková -asistentka starostu 195 6222026 starosta@kosice-city.sk
alzbeta.dancakova@kosice-city.sk
110 Mgr. Katarína Birková 121 6827121 katarina.birkova@kosice-city.sk
redakcia@kosice-city.sk
116 Mgr. Ivana Jarošiková 136 6827136 ivana.jarosikova@kosice-city.sk
110 fax 6224287
REFERÁT ORGANIZAČNÝ
107 Mária Vidová – vedúca 178 6827178 maria.vidova@kosice-city.sk
organizacne@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková – sekretariát prednostu 196 6827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk
ODDELENIE PRÁVNE A PERSONÁLNE
105 JUDr. Boris Bilčak  – vedúci 108 6827108 boris.bilcak@kosice-city.sk
103 Ladislav Šarocký 124 6827124 ladislav.sarocky@kosice-city.sk
spravne@kosice-city.sk
staznosti@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 113 6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk
pam@kosice-city.sk
38 kancelária prvého kontaktu 130 6827130 podatelna@kosice-city.sk
36 Zuzana Jaromišová 147 6827147 zuzana.jaromisova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
36 Ing. Petronela Virostková 150 6827150 petronela.virostkova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
17 Erika Erdélyiová – pokladňa 135 6827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 149 6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
114 Ing. Tomáš Somogyi – vedúci 114 6827114 tomas.somogyi@kosice-city.sk
114 Ing. Ivan Kováčik 114 6827114 ivan.kovacik@kosice-city.sk
114 Roman Hlivák 114 6827114 roman.hlivak@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 166 6827166
Vrátnica 155  6827155
REFERÁT ROZPOČTU A ÚČTOVNÍCTVA
115 Ing. Viola Gáspárová – vedúca 122 6827122 viola.gasparova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 122 6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
37 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 156 6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk
socialne@kosice-city.sk
MATRIČNÝ ÚRAD
15 Mgr. Mária Boldrini – vedúca 110 6827110 matrika@kosice-city.sk
maria.boldrini@kosice-city.sk
34 Monika Otiepková 173 6827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 105 6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
29 Mgr. Janette Beňušová 172 6827172 janette.benusova@kosice-city.sk
REFERÁT AGENDY ROZVOJA BÝVANIA
122 Ing. Emil Chytráček 132 6827132 0917215215 emil.chytracek@kosice-city.sk
sfrb@kosice-city.sk
REFERÁT SPRÁVY TRHU
26 Peter Safko 164 6827164 peter.safko@kosice-city.sk
trh@kosice-city.sk
INFORMATIK
119b MicroCAD SYSTEMS s.r.o. 133 6827133 spravca@kosice-city.sk
informatika@kosice-city.sk
OSTATNÉ ORGANIZÁCIE PATRIACE POD MČ  KE SM
Mestská krytá plaváreň – Ing. Vladimír Hlivák – riaditeľ 6222316 0917388406 plavarenkosice@gmail.com
Múzeum Vojtecha Löfflera – Mgr. Milena Gašajová – riaditeľ 6223073 info@lofflermuzeum.sk lofflermuzeum@gmail.com  
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 3032853 dennecentrumke@gmail.com
Sobášna sieň 102 6827102
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM
Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová – riaditeľka 633 67 38 0903444833 deticky.pa@post.sk
Školská jedáleň 633 67 88
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 622 34 88 0905943437 dagmardvorska@centrum.sk
Školská jedáleň 623 27 23
Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 622 00 58 ms-hrnciarska@stonline.sk
Školská jedáleň 622 30 80
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Leskovská – riaditeľka 0903996274 ms-zadielska@netkosice.sk
Školská jedáleň 0948364677
Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 625 61 23 ms-tatranska@stonline.sk
Školská jedáleň 625 61 22
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 622 02 84 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 622 02 03

MESTO KOŠICE – stavebný úrad – pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

 Č.dv.  ÚTVAR klapka   priama linka  e-mail
69 – 1. poschodie Ing. Iveta Kramárová – vedúca 205 68 27 205 iveta.kramarova@kosice.sk
64- 1. poschodie Ing. Ľudmila  Štrassburgerová 204 68 27 204 ludmila.strassburgerova@kosice.sk
68 – 1. poschodie Ing. Iveta Selecká 208 68 27 208 iveta.selecka@kosice.sk
66 – 1. poschodie Ing. Mária Fodorová 210 68 27 210 maria.fodorova@kosice.sk
67 – 1. poschodie podateľňa  
51 – prízemie Ing.  Dana Kušnírová 218 68 27 218 dana.kusnirova@kosice.sk
52 – prízemie Ing. Anna Bungová 206 68 27 206 anna.bungova@kosice.sk
53 – prízemie Ing. Lívia Konczová 217 68 27 217 livia.konczova@kosice.sk
54 – prízemie JUDr. Miroslava Kostrabová 203 68 27 203 miroslava.kostrabova@kosice.sk
55 – prízemie Ing. Ľudmila Brijová 215 68 27 215 ludmila.brijova@kosice.sk