Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto

Hviezdoslavova 7

040 34 Košice-Staré Mesto

Spojovateľ (informátori): 055-6827155

Kancelária prvého kontaktu: č. dverí: 38, prízemie, tel.: 055-6827130, e-mail: podatelna@kosice-city.sk

Č.dv. ÚTVAR tel. kontakt
e-mail
112 Mgr. Ľubomír Grega – starosta 055-6222026 055-6827195 starosta@kosice-city.sk
lubomir.grega@kosice-city.sk
108 Ing. Eva Hulmečíková – zástupkyňa starostu 055-6827196 zastupca@kosice-city.sk
106 Mgr. Karol Till – prednosta MÚ 055-6827196 0905201905 karol.till@kosice-city.sk
prednosta@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár – hlavný kontrolór 055-6827158 roman.pillar@kosice-city.sk
kontrolor@kosice-city.sk
Referát kancelárie starostu
112 Mgr. Alžbeta Dancáková – asistentka starostu 055-6222026 055-6827195 starosta@kosice-city.sk
alzbeta.dancakova@kosice-city.sk
112 Mgr. Katarína Strojná 055-6827121 katarina.strojna@kosice-city.sk
redakcia@kosice-city.sk
116 Mgr. Radka Turyová 055-6827136 radka.turyova@kosice-city.sk
110 fax 055-6224287
Referát organizačný
117 Mária Vidová – vedúca 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk
organizacne@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková – sekretariát prednostu 055-6827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk
Oddelenie právne a personálne
105 JUDr. Boris Bilčak  – vedúci 055-6827108 boris.bilcak@kosice-city.sk
103 Ladislav Šarocký 055-6827124 ladislav.sarocky@kosice-city.sk
spravne@kosice-city.sk
staznosti@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk
pam@kosice-city.sk
36 Ing. Ivana Brežinová 055-6827150 ivana.brezinova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
36 Ing. Petronela Virostková 055-6827147 petronela.virostkova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
17 Erika Erdélyiová – pokladňa 055-6827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
38 kancelária prvého kontaktu 055-6827130 podatelna@kosice-city.sk
Oddelenie hospodárskej správy
114 Ing. Tomáš Somogyi – vedúci 055-6827114 tomas.somogyi@kosice-city.sk
114 Ing. Ivan Kováčik 055-6827114 ivan.kovacik@kosice-city.sk
 114 Marek Varga 055-6827114 marek.varga@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
Referát rozpočtu a účtovníctva
115 Ing. Viola Gáspárová – vedúca 055-6827122 viola.gasparova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
Referát sociálnych služieb
37 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 055-6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk
socialne@kosice-city.sk
MATRIČNÝ ÚRAD
15 Mgr. Mária Boldrini – vedúca 055-6827110 matrika@kosice-city.sk
maria.boldrini@kosice-city.sk
34 Monika Otiepková 055-6827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
29 Mgr. Janette Beňušová 055-6827172 janette.benusova@kosice-city.sk
Referát agendy rozvoja bývania
122 Ing. Emil Chytráček 055-6827132 0917215215 emil.chytracek@kosice-city.sk
sfrb@kosice-city.sk
Referát správy trhu
26 Roman Hlivák 055-6827164 roman.hlivak@kosice-city.sk
trh@kosice-city.sk
Informatik
119b MicroCAD SYSTEMS s.r.o. 055-6827133 spravca@kosice-city.sk
informatika@kosice-city.sk
Ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mestská krytá plaváreň – Ing. Vladimír Hlivák – riaditeľ 055-6222316 0917388406 plavarenkosice@gmail.com
Múzeum Vojtecha Löfflera – Mgr. Milena Gašajová – riaditeľ 055-6223073 info@lofflermuzeum.sk lofflermuzeum@gmail.com  
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-3032853 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
  Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová – riaditeľka 055-6336738 0903444833 skola.park@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 055-6223488 0905943437 dagmardvorska@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6232723
  Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Leskovská – riaditeľka 0903996274 ms-zadielska@netkosice.sk
Školská jedáleň 0948364677
  Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 055-6256123 ms-tatranska@stonline.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

MESTO KOŠICE – stavebný úrad – pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Č. dverí: Meno a priezvisko kontakt
69 – 1. poschodie Ing. Iveta Kramárová 055-6827205
64 – 1. poschodie Ing. Ľudmila Strassburgerová 055-6827204
68 – 1. poschodie Ing. Iveta Selecká 055-6827208
66 – 1. poschodie Ing. Mária Fodorová 055-6827210
67 – 1. poschodie podateľňa
51 – prízemie Ing. Dana Kušnírová 055-6827218
52 – prízemie Ing. Anna Bungová 055-6827206
53 – prízemie Ing. Lívia Konczová 055-6827217
54 – prízemie JUDr. Miroslava Kostrábová 055-6827203
55 – prízemie Ing. Ľudmila Brijová 055-6827215