Redakčná rada Staromestských listov


Predseda:

Členovia:    Ing. Igor Petrovčik, Ing. Zoltán Hanesz, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MVDr. Ján Bílek, PhD., Mgr. Ľubomír Grega

č. 30-2013 – štatút Redačnej rady Staromestských listov

č. 29-2013 – štatút periodika Staromestské listy