Komisie miestneho zastupiteľstva


Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Redakčná rada Staromestských listov

 

Rokovanie komisií je V E R E J N É .

(okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

 

Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Príloha: Štatút komisií miestneho zastupiteľstva


Dochádzka poslancov

Príloha: komisie