Komisie miestneho zastupiteľstva


Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Redakčná rada Staromestských listov

 

Rokovanie komisií je V E R E J N É .

(okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

 

Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Príloha: Štatút komisií miestneho zastupiteľstva


Dochádzka poslancov

Príloha: komisie

 

Prehľad poskytnutia dotácií jednotlivých komisií pri MZ MČ KE-Staré Mesto za rok 2009

komisia_vystavby_a_verejneho_poriadku
komisia_skolstva_mladeze_a_sportu
komisia_kultury
komisia_socialna_a_zdravotna
prehlad_poskytnutych_nizkoobjemovych_dotacii

Prehľad poskytnutia dotácií jednotlivých komisií pri MZ MČ KE-Staré Mesto za rok 2010

komisia_vystavby_a_verejneho_poriadku_cerpanie_2010
komisia_skolstva_mladeze_a_sportu_cerpanie_2010
komisia_kultury_cerpanie_2010
komisia_socialna_a_zdravotna_cerpanie_2010
cerpanie_nizkoobjemovych_dotacii

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto z roku 2011 o zrušení VZN MČ Košice-Staré Mesto č 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto

uznesenie_miz_c_65_z_22_9_2011